Ohjeita kirjoittajille

Ohjeita kirjoittajille

Kielikukko on FinRA ry:n (Finnish Reading Association) jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Painetun lehden lisäksi Kielikukko julkaistaan verkossa aikaisintaan puoli vuotta painetun lehden ilmestymisestä.

Lehden tavoitteena on kertoa sekä ajankohtaisesta lukemisen, kirjoittamisen, oppimisen ja opetuksen tutkimuksesta että hyvistä opetuskäytänteistä. 

Lehden lukijakunta koostuu opettajista (erityisopettajat, luokanopettajat, äidinkielen opettajat) sekä alan tutkijoista.

Kielikukko julkaisee artikkeleita, puheenvuoroja, konferenssireportaaseja ja kirja-arvioita.

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse Kielikukon päätoimittajalle tai muulle toimituskunnan jäsenelle. 

Kirjoittajien tulee ilmoittaa toimitukselle seuraavat yhteystiedot: nimi, osoite (kirjoittajan numeron toimittamista varten), puhelin ja sähköpostiosoite.

Kielikukon toimitus arvioi käsikirjoitusten sopivuuden Kielikukkoon. Toimitus voi tarvittaessa pyytää tarkennuksia tai muutosehdotuksia käsikirjoituksiin. 

Kuvat: Kaikkien kuvien tekijänoikeuksien haltija (kuvan ottaja) tulee mainita kuvan yhteydessä. Lupa kuvan käyttöön on oltava, ja sen hankkimisesta vastaa artikkelin kirjoittaja. Jos kuvissa on tunnistettavia henkilöitä, kuvan ottaja ja kirjoittaja pyytävät luvan kuvan ottamiseen ja käyttöön kuvassa olevilta.

Muiden kuin suomenkielisten artikkelien kirjoittajat vastaavat itse tekstiensä kielentarkastuksesta. 

Käsikirjoituksen pituus

Käsikirjoituksen suositeltava pituus on 1000−2000 sanaa. Käsikirjoituksen alkuun on suositeltavaa laatia lyhyt ingressi.

Tiedosto lähetetään toimitukseen seuraavaan tapaan nimettynä tiedostona: Suomalainen, M. TEKSTI.

Taulukot, kuviot ja kuvat

Taulukot, kuviot ja kuvat numeroidaan, nimetään ja niiden paikat merkitään tekstiin (esim. Taulukko 1 tähän). Kuvituskuvien paikkaa ei tarvitse merkitä tekstiin, sillä niiden paikka määräytyy taitossa.

Taulukon otsikko tulee taulukon yläpuolelle, kuvion ja kuvan otsikko taas kuvion alapuolelle. Otsikot laaditaan seuraavan mallin mukaisesti: Taulukko/Kuva/Kuvio 1. Otsikko ilman pistettä (Jos otsikko on täydellinen virke, merkitään loppuun piste.)

Taulukoiden, kuvioiden ja kuvien tulee olla painovalmiita, ja ne tallennetaan omiksi tiedostoikseen. Kuviot ja taulukot lähetetään toimitukseen seuraavasti nimettyinä: Suomalainen, M. KUVIO 1; Suomalainen, M. KUVIO 2; Suomalainen, M. TAULUKKO 1.

Kirjoittajan valokuva

Kielikukossa on ollut tapana julkaista jutun yhteydessä myös kuva kirjoittajasta tai kirjoittajista, joten liitäthän käsikirjoitukseesi myös valokuvasi. Valokuvan tulee olla riittävän laadukas, vähintään 300 dpi. Kirjoittajan valokuva lähetetään toimitukseen seuraavasti nimettynä: Suomalainen, M. KIRJOITTAJAN KUVA.

Asiasanat

Artikkeleihin liitetään 2−3 asiasanaa. Puheenvuoroihin, konferenssireportaaseihin ja kirja-arvioihin ei asiasanoja tarvitse liittää.

Lähdeviitteiden merkintä

Lähdeviitteissä noudatetaan Kasvatus-lehden merkintätapaa. Kirjoittaja rajaa lähteensä keskeisimpiin, korkeintaan kymmeneen.

Lähdeviitteet merkitään tekstin sisällä seuraavasti: (Brown 1998; Niiniluoto 2000, 13–25; Välijärvi & Linnakylä 2002). Sivunumerot merkitään, jos viitataan tietyille lähdetekstin sivuille. Jos viittaus kohdistuu (lähes) koko lähdetekstiin tai laajoihin osiin siitä, ei sivunumeroita tarvita.

Lähdeluettelo

Lähdeluettelo laaditaan ilman sisennyksiä tai kursivointeja seuraavien ohjeiden mukaan:

  • Kirja:

Barton, D. 2007. Literacy. An introduction to the ecology of written language. Malden: Blackwell.

  • Artikkeli toimitetussa teoksessa:

Aro, M. 2017. Learning to read Finnish. Teoksessa L. Verhoeven & C. Perfetti (toim.) Learning to read across languages and writing systems. Cambridge: Cambridge University Press, 416–436.

  • Artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä:

Fang, Z. & Coatoam, S. 2013. Disciplinary Literacy: What you want to know about it. Journal of Adolescent & Adult Literacy 56 (8), 627–632. 

  • Internetlähde:

Zimmermann, T., Kappes, V. & Michel, P. 2006. Informationsbeurteilungsfähigkeit – Eine Pilotstudie an Zürcher Gymnasien. Medien Pädagogik 5.7.2006. Saatavissa: www.medienpaed.com/05-2/zimmermann_michel05-2.pdf [Viittauspäivä 4.1.2013]

Pä svenska>>>>